PROTOCOL A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

Per la seva tranquil·litat, seguint la normativa vigent, un cop realitzi la compra de les seves entrades, totes les persones assistents hauran de portar mascareta segons RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 del Departament de Salut.

Vostè adquireix amb la seva compra els següents drets i les següents obligacions:

- Complir amb la normativa establerta en el local i la indicada pel nostre personal.
- Facilitar les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfon i mail) amb l'únic objectiu de facilitar la comunicació en cas de necessitat.
- Serà necessari arribar amb antel·lació per facilitar l'entrada esglaonada.
- A la venda a taquilla es prioritzarà el pagament amb targeta i no amb diners en efectiu.
- Es recomana portar l'entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
- Si pensa que pot tenir símptomes del covid-19 o ha estat en contacte amb algú diagnosticat, NO HA D'ANAR AL LOCAL. Segur que tenim l'oportunitat de retrobar-nos ben aviat.

- Si ha adquirit l'entrada i no pot venir per aquesta causa, li facilitarem el canvi de data sempre que acrediti aquesta causa excepcional.

- En el cas que el teatre hagi de suspendre alguna actuació per ordre governamental, l'import de les seves entrades li serà retornat pel mateix mitjà en què vostè va adquirir les entrades.

La sala seguirà els següents protocols sempre d'acord amb la normativa vigent:
- Desinfecció diària de tots els espais.
- Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats en el recorregut d'entrada als locals.

- L'accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sempre que sigui possible sota el control del personal per garantir la distància de seguretat.

- L'ocupació màxima dels serveis (wc's) estarà indicada a la porta d'entrada d'aquests.

- Seguiu les indicacions del personal de sala i els senyals que indiquen la distància de seguretat entre les persones en l'accés a la sala.

L'ÚS DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI EN TOT EL LOCAL. 

PROTOCOLO A LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19

Para su tranquilidad, siguiendo la normativa vigente, una vez realice la compra de sus entradas, todas las personas asistentes deberán llevar mascarilla según RESOLUCIÓN SLT / 1648/2020 del Departamento de Salud.

Usted adquiere con su compra los siguientes derechos y las siguientes obligaciones:

- Cumplir con la normativa establecida en el local y la indicada por nuestro personal.
- Facilitar sus datos de contacto (nombre y apellidos, DNI, teléfono y mail) con el único objetivo de facilitar la comunicación en caso de necesidad.
- Será necesario llegar con antelación para facilitar la entrada escalonada.
- A la venta en taquilla se priorizará el pago con tarjeta y no con dinero en efectivo.
- Se recomienda llevar la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el contacto con papel.
- Si piensa que puede tener síntomas del COVID-19 o ha estado en contacto con alguien diagnosticado, NO DEBE IR AL LOCAL. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos pronto.
- Si ha adquirido la entrada y no puede venir por esta causa, le facilitaremos el cambio de fecha siempre que acredite esta causa excepcional.

- En caso de que el teatro tenga que suspender alguna actuación por orden gubernamental, el importe de sus entradas le será devuelto por el mismo medio en que usted adquirió las entradas.

La sala seguirá los siguientes protocolos siempre de acuerdo con la normativa vigente:

- Desinfección diaria de todos los espacios.
- Dispensadores de gel hidroalcohólico ubicados en el recorrido de entrada

- El acceso y el desalojo de los espacios se hará de manera escalonada y siempre que sea posible bajo el control del personal para garantizar la distancia de seguridad.

- Se limitará la ocupación de los servicios (wc ́s)

- Siga las indicaciones del personal de sala y las señales que indican la distancia de seguridad entre las personas en el acceso a la sala.

EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODO EL LOCAL